Veel gestelde vragen Parochie algemeen

Wat is een parochie?

Een parochie is een gemeenschap van mensen die in Jezus Christus geloven. Zij zijn onderdeel van de wereldkerk en in ons geval een onderdeel van de kerk van het bisdom Roermond. De eerste herder is de bisschop van Roermond. Omdat de bisschop niet alles zelf kan doen heeft hij mensen benoemd die dit namens hem doen. Dit zijn de pastoors. De pastoor is de eerste herder van de parochie. Hij is ook de voorzitter van het kerkbestuur. Daarnaast zijn er andere priesters die de pastoor kunnen helpen, een kapelaan of een assistent.

Hoe gaat dat met de kerk, wie betaald dat allemaal?

A: Het kerkgebouw, maar ook de pastorie of een parochiebureau en het salaris van de priester worden betaald uit de parochiekas. Ook een dirigent, een organist, een bedrijf dat werkt in de kerk of allerlei zaken die geld kosten worden betaald uit de parochiekas. Dit zijn de uitgaven. De inkomsten bestaan uit de ontvangen gezinsbijdrage van parochianen en de collecten.

V: Maakt de kerk geen winst?

A: Nee, en als dat al zo zou zijn dan zou dat gebruikt worden om iets goeds mee te doen. Maar in de huidige situatie wordt er meer geld uitgegeven dan dat er ontvangen wordt.

V: Het gaat toch om het geloof, waarom moet het allemaal geld kosten?

A: Inderdaad gaat het allereerst om het geloof. Maar de verwarmingsketel gaat niet branden doordat mensen gaan bidden in de kerk. Die ketel brandt pas wanneer de gaskraan open wordt gedraaid. En van dat gas krijgt de parochie een rekening. Om alle rekeningen te kunnen betalen wordt er geld gevraagd voor bepaalde diensten. Eigenlijk zou de ideale situatie moeten zijn: ieder gezin doet mee aan de gezinsbijdrage en betaald zo een evenredig deel van de kerkkosten. Dan hoeft er vervolgens nergens meer geld voor te worden gevraagd.

V: Wat is de gezinsbijdrage?

A: Het is de contributie die je dient te betalen omdat je lid bent van de RK vereniging. Veel mensen denken dat het een verzekering is tegen kerkkosten. Dat is natuurlijk onzin. Want wie goed kan tellen heeft snel in de gaten dat dit niet zo is. De gezinsbijdrage is de bijdrage van elk gezin dat graag wil dat in het dorp een kerk en een parochie is. Het gebouw en de mate van parochieleven is dus sterk afhankelijk van deze vrijwillige bijdrage van mensen.

end of FAQ section 1

Geloofsinhoud

V: Wat is een sacrament?

A: Onze Kerk heeft 7 sacramenten. Beknopt zou je kunnen zeggen: in een Sacrament werkt Jezus Christus zélf. Hij is degene die doopt, of vergeeft, of troost of voedt.

V: Hoe leer ik het geloof kennen of hoe kan ik me meer verdiepen in het geloof?

A: Groeien in geloof is een proces. Allereerst door naar de kerk te gaan. Geloven is namelijk niet alleen “weten” of “kennis” maar ook “doen”. Naar de kerk gaan, daar tot rust komen en proberen contact te zoeken met God.

V: Hoe kom ik meer te weten over de geloofsinhoud?

A: Neem eens deel aan een geloofsverdiepingsavonden. Ook in onze parochies worden jaarlijks enkele van deze avonden gehouden. En als je zelf thuis aan de slag wilt is zeer aan te bevelen de katechismus van de katholieke kerk.

V: Wat is de kern van het rooms katholieke geloof?

A: De rooms katholieke houding is: ik zoek niet overal maar liefde te ontvangen, te hebben en te krijgen, maar ik wil graag liefde geven, geven aan de ander. Dat is de spiritualiteit van Christus, “niemand heeft een grotere liefde dan hij die zijn leven geeft aan zijn vrienden”.

V: Ik bepaal toch zelf mijn geloof, daar heb ik toch geen kerk voor nodig?

A: Wie dat zegt verstaat iets anders onder geloven dan dat de kerk daaronder verstaat. Geloven in Jezus Christus wil ook zeggen dat men wil zien hoe Hij zichzelf verbonden heeft met en verder leeft in de R.K. Kerk. Het is niet arrogant van de kerk om dat te denken maar het is de belofte van Jezus Christus zelf. Wie het nieuwe testament leest en overweegt zal dit niet kunnen ontkennen. Wanneer mensen zeggen dat ze geloven maar daar niet de kerk voor nodig hebben en tegelijk nog nooit eens goed het nieuwe testament hebben gelezen, dan spreken we over geloven en geloven.

V: Ik hoef toch niet naar de kerk te gaan om te bidden?

A: Dat klopt, je kunt overal bidden. Maar Jezus Christus persoonlijk ontmoeten dat kan alleen maar in de kerk. De echte relatie met Jezus Christus die kun je niet onderhouden door alleen thuis te bidden.

V: Uiteindelijk zijn toch alle geloven hetzelfde?

A: Voor een buitenstaander lijkt dat inderdaad zo. Maar naarmate mensen zich meer in het geloof verdiepen komt men al gauw tot een andere conclusie.

V: Hoe kan ik getuigen van mijn geloof in Jezus Christus?

A: Dat kan in het groot en in het klein. Dat kan blijken uit hoe men leeft, waar men tijd en geld aan wil besteden, het kan blijken uit het kerkbezoek, het kan zelfs blijken uit welke baan men kiest, op welke politieke partij men stemt en, tja, eigenlijk uit alles!

V: De kerk, het geloof, het gaat toch allemaal achteruit?

A: Nee, wereldwijd groeit het aantal katholieken. Alleen in Nederland en in West-Europa zeggen de mensen steeds meer dat ze de kerk niet nodig hebben om te geloven. Dan wordt de kerk als gemeenschap kleiner. Dan verdwijnen er kerkgebouwen. Maar daarmee verdwijnt de kerk niet. Wanneer in een parochie van 10.000 mensen 9.900 mensen zeggen “ik geloof niet meer” dan wordt de kerk afgebroken en zoeken die 100 mensen die overblijven aansluiting bij een andere groep. Misschien dat er dan regiokerken ontstaan.

V: Waarom doet de kerk niet meer om met de tijd mee te gaan?

A: Als mensen met deze vraag bedoelen “waarom laat de kerk het geloof niet los en wordt er verkondigd wat de mensen nu graag horen” dan is het antwoord duidelijk: de kerk is wat Jezus Christus wil, en niet wat mensen willen. Natuurlijk mag iedere parochie proberen om het de mensen zo aangenaam mogelijk te maken. Jezus hield waarschijnlijk ook van gezelligheid. Maar daar waar het gaat om fundamentele zaken is het geloof en wat de kerk doet en viert, ook in de liturgie, de boodschap van Jezus Christus. Mensen die deze vraag stellen worden wellicht geholpen door zich te verdiepen in kerk en geloof.

end of FAQ2

Parochiebureau

V: Waarvoor kan ik terecht bij het parochiebureau?

A: Het parochiebureau is het eerste aanspreekpunt van iedere parochie. In principe kunt u voor alles naar het parochiebureau. U kunt daar uw vraag of wens geregeld krijgen of men kan u verder helpen.

end of FAQ3

Priesters

V: Van welke parochie is de pastoor nu pastoor?

A: Vlodrop en Montfort hebben nog een eigen pastoor. Pastoor Honings is pastoor van 4 parochies, Posterholt, Melick, Herkenbosch en Sint Odiliënberg. Hij is dus met andere woorden 25% deeltijd pastoor van Posterholt etc. Idem voor deze 4 parochies is oud-deken Willemssen werkzaam als assistent.

V: We kennen de pastoor niet, vroeger zag je hem altijd op straat!

A: Dat kan, er is ook geen volledige pastoor meer, men ziet hem dus ook veel minder.

V: Hoe zijn de priesters bereikbaar?

A: Priesters zijn zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar of per e-mail maar onmogelijk 24 uur. Voor de meeste zaken kunt u terecht bij het parochiebureau. Iedere priester heeft wekelijks één vrije dag.

end of FAQ4

Kerkbestuur

V: Wat doet het kerkbestuur?

A: Iedere parochie in de cluster Roerstreek is een zelfstandige eenheid. Het kerkbestuur beheert de materiële kant van de parochie en onder leiding van de pastoor die de voorzitter is van het kerkbestuur. De leden van het kerkbestuur doen hun werk vrijwillig. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Hierbij kan men denken aan een penningmeester, een secretaris, iemand die zorgt voor de gebouwen, de technische zaken, vrijwilligers en pastorale zaken.

end of FAQ5

Eucharistieviering

V: Wanneer zijn de heilige Missen?

A: Iedere parochie maakt dit wekelijks bekend in het parochieblad of het blad dat huis aan huis in het dorp verschijnt.

V: Hoe kan ik een misintentie bestellen?

A: Dit gaat via het parochiebureau.

V: Wat zijn stichtingen?

A: Dit is een misintentie die is vastgelegd voor een periode van 20 jaar. Een stichting kan men regelen via het parochiebureau. Van de stichting krijgt de stichter een akte.

V: Wat is een heilige Mis?

A: Dit is de bron en het hoogtepunt van ons geloof. Wie in Jezus Christus gelooft zal ook zijn woorden serieus nemen die Hij sprak bij het Laatste Avondmaal: “Blijft dit doen om mij te gedenken”. De heilige Mis (een ander woord voor heilige Mis is Eucharistieviering) bestaat uit twee delen: de Dienst van het Woord en de Dienst van het Altaar. Hoogtepunt van de dienst van het Woord is de lezing van het Evangelie en de preek van de priester. Hoogetpunt van het Dienst van het altaar is de consecratie. Brood en Wijn worden Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Hem ontvangen wij in de heilige Communie. Dit is het Lichaam van Christus. We noemen dit “heilige Communie” omdat dit de meest intieme vorm is van communiceren met Jezus Christus. Hij geeft Zijn eigen Lichaam aan ons. Hierin mogen we zijn grote Liefde proeven.

end of FAQ5

Heilig Doopsel

V: Wat kost een doopsel?

A: Het doopsel is gratis, wel vragen we aan de ouders een vrijwillige bijdrage tijdens de collecte in de doopviering.

V: Wanneer kan ik mijn kindje laten dopen?

A: U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiebureau in Herkenbosch. Iedere parochie heeft maandelijks één doopviering waarin meerdere kinderen worden gedoopt. Deze viering is op een zondagmiddag om 14.00 uur.

V: Waarom doopvoorbereiding?

A: Om ouders een beetje bewuster te laten omgaan met het heilig Doopsel.

V: Moet ik naar zo’n doopvoorbereidingsavond toe gaan?

A: Ja. De avond is ter voorbereiding op het doopsel.

V: Waarom doopvieringen en niet alle kinderen afzonderlijk dopen?

A: Omdat het kind door het heilig Doopsel wordt opgenomen in een kerkgemeenschap. Geloven doe je dus samen en is niet louter een privé aangelegenheid.

V: Wie kan peetoom of peettante zijn?

A: Van de peetoom of peettante wordt verwacht dat deze minimaal 14 jaar is en zelf ook Rooms Katholiek is.

V: Kunnen we een peetoom of peettante nog veranderen of doorstrepen?

A: Wanneer door gebeurtenissen in een familie de peetoom of peettante plotseling niet meer tot de vriendenkring van de familie hoort kan men deze niet doorstrepen in het doopboek. Hij of zij was namelijk aanwezig bij het doopsel en blijft dus doopgetuige.

end of FAQ6

Eerste Heilige Communie

V: Wat is de eerste heilige Communie?

A: Het is niets anders dan het voor de eerste maal ontvangen van Jezus Christus, zijn Lichaam in de gedaante van brood, in de heilige Communie. Vanwege deze eerste maal staan we daar bijzonder bij stil. Daarna volgt een tweede maal. De heilige Communie kun je dus telkens ontvangen tijdens de heilige Mis.

V: Kan mijn kind de eerste heilige Communie doen?

A: Voorwaarde om de heilige Communie te kunnen ontvangen is dat het kind gedoopt is, ongeveer 7 jaar oud is en er voorbereidende katechese is geweest.

V: Mijn kind zit op een andere school?

A: Het maakt niet uit op welke school het kind zit.

V: Is de heilige Communie niet uitgegroeid tot een overdreven feest?

A: Ja, gedeeltelijk wel. Tegelijk is het niet meer en niet minder dan wat wij er van willen maken. Voor de kinderen is het een feest, als parochie versieren we de kerk. Maar alle hectiek die soms rondom ontstaan dat is niets van de parochie en heeft ook weinig met de inhoud te maken.

end of FAQ7

Heilig Vormsel

V: Kan mijn kind het heilig Vormsel doen?

A: Dat kan wanneer het kind ongeveer 12 jaar is en er voorbereidende katechese heeft plaatsgevonden.

V: Wat is eigenlijk het vormsel?

A: Bij het vormsel kan de vormeling zelf “ja” zeggen op wat de ouders bij het doopsel hebben beloofd. Bij het vormsel kies je dus zelf om als leerling van Jezus Christus te willen leven.

end of FAQ8

Uitvaart

V: Hoe regel ik de kerkelijke uitvaart?

A: Dit kan via het parochiebureau. Of via de uitvaartondernemer. Wanneer u zelf uw eigen uitvaart wilt regelen kunt u ook contact met de parochie opnemen.

V: Kan ik ook al tevoren mijn eigen uitvaart regelen om zo mijzelf ervan te verzekeren dat de uitvaart volgens mijn wensen gaat?

A: Ja, in dat geval kunt u contact opnemen met een van de priesters.

V: Wat kan allemaal in een kerkelijke uitvaart?

A: Er is ruimte voor eigen invulling maar niet alles is mogelijk. Het blijft altijd een viering volgens de liturgische regels.

V: Is een kerkelijke uitvaart verplicht?

A: Nee, daar is iedereen vrij in. Wie gelooft kiest in de regel voor een kerkelijke uitvaart.

V: Hoe zit het met de kosten van de uitvaart?

A: Via de uitvaartondernemer krijgt u een rekening. In de specificatie hiervan staat ook de post “kerk”. Het parochiebureau stuurt een rekening naar de uitvaartondernemer. Het bedrag kunt u vinden bij de jaarlijkse publicaties rond de actie kerkbalans in januari. Of u kunt bellen met het parochiebureau.

V: Is de avondwake verplicht?

A: Nee, ook dat is een vrije keuze. Evenals de uitvaart mis. Grofweg zijn er de volgende mogelijkheden: 1. Een uitvaart in de vorm van een eucharistieviering (heilige Mis) en op de vooravond een avondwake 2. Een uitvaart in de vorm van een eucharistieviering (heilige Mis) en géén avondwake. 3. Alleen een avondwake op de vooravond en de volgende dag rechtstreeks naar de begraafplaats of naar het crematorium.

V: Kan ik de uitvaartmis zelf samenstellen?

A: Ja, dat kan binnen de grenzen van de liturgie. De teksten kunt u elders op deze website vinden onder het kopje “zelf een boekje maken”.

V: Kunnen wij de muziek zelf bepalen?

A: De vaste gezangen in de heilige Mis worden gezongen door het parochiekoor. Dit is eigen aan de liturgie en staat vast. Daarnaast kunt u mensen vragen die instrumentale of vocale muziek ten gehore brengen. Dit is dan beperkt tot ongeveer 3 nummers. Omdat de viering van de heilige Mis de hoogste vorm van gebed is gebruiken we in de heilige Mis alleen maar “echte” spullen. De bloemen zijn niet van plastic en de priester is ook echt, het is geen show waarin iemand optreedt die als priester verkleed is. Om diezelfde reden is “plastic” muziek niet toegestaan.

V: Wat moet ik met een kerkelijke uitvaart als ik niet geloof?

A: Dan lijkt het logisch om ook niet te kiezen voor een kerkelijke uitvaart. Men kan dan beter een bijeenkomst organiseren in overleg met de uitvaartondernemer in een of andere zaal of daartoe geschikte ruimte. Deze bijeenkomst kan men dan naar eigen goeddunken een invulling geven.

V: Gaat de priester mee naar het crematorium?

A: Nee. Voor hem is er geen specifieke taak weggelegd in het crematorium. De taak van de priester is de heilige Mis vooraf.

end of FAQ9

Huwelijk

V: Hoe regelen wij ons huwelijk?

A: U neemt contact op met het parochiebureau om datum en tijdstip vast te leggen. Op zaterdag kan een huwelijksmis uiterlijk om 14.00 uur. Liefst een jaar van tevoren. Dit om teleurstellingen te voorkomen omdat de gewenste trouwdatum reeds bezet is. U ontvangt daarna alle informatie thuis. In verband met de agenda van de priesters kunnen er geen meerdere huwelijken tegelijk plaatsvinden in de cluster.

V: Hoe kom ik aan een doopbewijs.

A: Dit kunt u aanvragen bij het parochiebureau en daar persoonlijk afhalen. Dit is gratis.

V: Kunnen wij zelf een boekje maken?

A: Ja dat kan, mits men zich houdt aan de regels van de liturgie. Overal zijn er regels, zo ook in de kerk. Elders op deze website staan deze teksten.

V: Moet het huwelijk een heilige Mis zijn?

A: Nee, het huwelijk kan ook tijdens een viering die geen heilige Mis is. Hiervoor kan men zelf kiezen. Wanneer men bijvoorbeeld erg veel liederen en teksten wil kan de priester besluiten om er dan een gebedsdienst van te maken. Ook kan men voor een dienst kiezen in plaats van een heilige Mis wanneer men niet goed meer weet wat de heilige Mis wil zeggen, of wanneer men verwacht dat de aanwezigen hier weinig mee hebben. In een gebedsdienst is er geen brood en wijn, geen consecratie en geen dienst van het altaar.

end of FAQ10

Begraafplaats

V: Van wie is de begraafplaats?

A: Wij kennen in onze regio begraafplaatsen die eigendom zijn van de gemeente of van de parochie. Dat is dus belangrijk om te weten. Deze staan volledig los van elkaar.

V: Ik heb vragen omtrent de begraafplaats of omtrent een bestaand graf?

A: Bij het parochiebureau kunt u terecht voor alle zaken rondom een graf op de parochiële begraafplaats. De huur van een graf of de verlenging, of het laten verwijderen van een graf, of allerlei andere informatie.

end of FAQ11

Gezinsbijdrage en financiën

V: Hoe functioneert een parochie op het vlak van de financiën?

A: Jaarlijks legt de parochie verantwoordelijkheid af in de publicaties van de Aktie kerkbalans rond de maand januari. Globaal bestaan de inkomsten uit: collectes tijdens de diensten en de gezinsbijdrage. De uitgaven bestaan voornamelijk uit: gebouwen, kosten pastoraal, en kosten personeel.

V: Wat is de gezinsbijdrage?

A: Dit is de vrijwillige bijdrage die we aan alle parochianen vragen als hun deel en bijdrage aan de instandhouding van het eigen kerkgebouw.

V: Komt het geld niet uit Rome?

A: Nee, geen Euro. Het is juist andersom. En ook niet van het bisdom. De parochies houden het bisdom in stand. Andersom heeft het bisdom gekwalificeerde mensen in dienst waar de parochies gratis gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld een bouwkundige of een jurist.

V: Van wie is het kerkgebouw?

A: Het kerkgebouw wordt beheerd door het kerkbestuur. Het is in principe van alle mensen die zich betrokken parochiaan voelen.

V: Hoe gaat dit in de toekomst?

A: Wanneer de inkomst lager worden dan de uitgaven kan men dit enkele jaren door opgebouwde spaargelden aan te spreken. Maar dit kan geen 10 jaar achtereen. In het uiterste geval zal een kerk moeten sluiten. Ook al is de geloofsinhoud het voornaamste, een kerkgebouw kan niet blijven bestaan als er geen financieel draagvlak voor is. Dit draagvlak was vroeger zo groot dat elk dorp een eigen kerk had. Het aantal kerkgebouwen zal altijd moeten worden aangepast aan het aantal gelovigen.

V: Krijgt de kerk subsidie van de gemeente of de provincie?

A: Nee. Soms vanwege het feit dat een kerkgebouw een monument is komt er een geringe subsidie waar het gaat om onderhoud.

V: Heeft de kerk dan geen recht op subsidie?

A: Men kan het betreuren dat de gemeente geen subsidie geeft, ook geen waarderingssubsidie. Zo kan een gemeente allerlei verenigingen of groeperingen belangrijk vinden en ontvangen belastinggelden uitdelen in de vorm van subsidies. Tegelijk laat men zo blijken dat men het niet belangrijk vindt dat er in een dorp een parochie is inclusief alle inzet van vrijwilligers, en maatschappelijk en sociaal leven dat er is. De Nederlandse overheid spreekt over normen en waarden maar de kerk krijgt geen subsidie. Anderzijds heeft dit ook een voordeel dat de kerk hierdoor meer onafhankelijk is van de overheid. Zij hoeft niet iets te verkondigen vanwege gemeentelijke subsidie, dit maakt haar vrij en onafhankelijk.

end of FAQ12

Vrijwilligers

V: Kan ik mij ook inzetten voor de parochie?

A: Ja, u bent van harte welkom. Ieders talenten kunnen we gebruiken. Dat is ook wat in de Bijbel staat over een gemeenschap van mensen. Mensen die elkaar aanvullen en ondersteunen, als “ledematen van één lichaam”. Allen samen vormen één parochie. En hier geldt nog altijd: hoe meer zielen hoe meer vreugde.

V: Hoe zit dat met de vrijwilligers in de kerk?

A: Vrijwilligers dragen de parochie. Zonder vrijwilligers zou er van de parochieactiviteiten niet meer veel overblijven. Vrijwilligers zijn mensen die zich willen inzetten. Mensen die iets van zichzelf willen geven aan de ander.

V: Wat kunnen vrijwilligers doen?

A: Heel veel. Daar waar het gaat om inhoudelijke zaken, bijvoorbeeld doopvoorbereiding, wordt van vrijwilligers ook enige geestelijke bagage verwacht. Maar verder is het ook zo dat wie bijvoorbeeld groene vingers heeft en creatief is van harte is uitgenodigd om lid te worden van de werkgroep bloemversiering. Zo zijn er mannen nodig die handig zijn en zich willen inzetten met allerlei klussen, collectanten voor de vastenactie die huis aan huis door de parochie willen gaan, de een is handig met de computer en kan zo iets voor de parochie doen, iedereen heeft wel een of ander talent. Dat willen inzetten voor de parochie is kostbaar vrijwilligers werk. Wie graag zijn of haar steentje wil bijdragen aan de opbouw van de parochie: laat het even weten en wij nemen graag contact met u op.

end of FAQ13

Misdienaars

V: Wie kan misdienaar worden?

A: Alle kinderen die hun eerste heilige Communie hebben gedaan. Opgave kan via het parochiebureau.

end of FAQ14

Koren

V: Hoe functioneren de koren?

A: Koren bestaan uit mensen die geloven en graag zingen. Koorzangers zijn vrijwilligers. Dirigenten en organisten krijgen hiervoor betaald door de parochie. Het doel van een koor is om de liturgie te vieren. Het koor is niet “ter opleuking” maar is wezenlijk onderdeel van de liturgie.

V: Kan ik ook bij een koor?

A: Ja, u bent van harte welkom. Bij het parochiebureau kunt u navragen wanneer welk koor repetitie heeft. Bezoekt u eens een repetitieavond om eens te luisteren en mee te zingen. Onze koren zijn zelfs op zoek naar nieuwe leden!

V: Wat zingen de koren?

A: De liederen die de koren zingen zijn allemaal gebeden. Het zijn teksten die tot God zijn gericht. De gezangen zijn niet zo maar wat liedjes maar passen bij de liturgie. Zo zijn er adventsgezangen, kerstliederen, gezangen voor de veertigdagentijd en typische paasgezangen. De koren bereiden de liedkeuze zorgvuldig voor waarbij vooral gekeken wordt naar het Evangelie en naar het openingsgebed. Verder zijn er in iedere mis de zogenaamde vaste misgezangen. Deze zijn meestal in het Nederlands (Heer ontferm U – Eer aan God – Heilig Heilig Heilig – Lam Gods) of in het Latijn (Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei). Wanneer het koor de goede liederen kiest dan vormt de liturgie een eenheid.

end of FAQ15

Kinderwoorddienst

V: Wat is de kinderwoorddienst?

A: Iedere zaterdagavond is er tijdens de avondmis van 19.00 uur in Posterholt een kinderwoorddienst. Tijdens de woorddienst worden alle kinderen uitgenodigd om met twee leidsters naar een aparte ruimte te gaan. Hier wordt het evangelie gelezen uit de kinderbijbel en volgt er een gesprekje met de kinderen over het verhaal. Alle kinderen zijn van harte welkom!

end of FAQ16

Kinderen – Tieners - Jongeren

V: Doet de kerk ook iets voor de jeugd?

A: Zeker, onze parochies in de cluster Roerstreek hebben een ruim aanbod voor kinderen, tieners en jongeren. Niet alles is in iedere parochie. Zo is er bijvoorbeeld een jongerengroep op clusterniveau. Er zijn in diverse parochies kinderclubjes en tienergroepen. Informeer gerust bij het parochiebureau naar de mogelijkheden. Het zijn allemaal eigentijdse vormen om de schat van het geloof voor de jeugd toegankelijk te maken.

V: Wat is het kinderclubje?

A: Dit een is clubje waarvan kinderen lid kunnen worden na de eerste heilige Communie. De bijeenkomsten zijn eenmaal per maand op een middag na school. Er wordt gelezen uit de kinderbijbel waarna er een ludieke verwerking volgt. Meer informatie kunt u krijgen bij de catechiste in Posterholt, zie hiervoor elders op deze website.

V: Is er ook iets voor tieners?

A: Ja, in Posterholt is er een tienergroep. Meer informatie bij de katechiste. Elders op deze website zijn foto’s te vinden van de tienergroep.

V: Is er ook iets voor jongeren?

A: Ja, Jongerengroep “Follow Me” is opgericht in 2006. Jongeren uit de hele Roerstreek die actief iets willen doen met hun geloof zijn van harte welkom! Meer informatie bij de katechiste.

V: Ik wil wel bij de jongerengroep maar heb eigenlijk niet zo veel met de kerk en met het geloof?

A: Dat maakt helemaal niets uit. Ook dan ben je van harte welkom!

end of FAQ17

Zieken

V: Komt de pastoor nog op ziekenbezoek?

A: Ja, dat wil hij graag doen. U dient hiervoor zelf even contact op te nemen met het parochiebureau.

V: Ik lag in het ziekenhuis en heb niemand van de parochie gezien?

A: Dat kan heel goed. De priesters bezoeken niet meer structureel alle zieken in het ziekenhuis. Het ziekenhuis geeft de opname niet door. Dus kan de parochie niet weten dat u in het ziekenhuis ligt. Daarom vragen wij de familie om zelf het verblijf in het ziekenhuis door te geven. Als u dat doet komt er iemand namens de parochie op bezoek.

V: Mijn vrouw ligt al jaren in Camillus en de pastoor is nog nooit geweest!

A: Deze en soortgelijke instellingen geven geen informatie omtrent de patiënten aan de parochie. Bovendien hebben deze instellingen vaak een eigen soort “geestelijke verzorging”. Wanneer u het op prijs stelt dat de pastoor of kapelaan een zieke bezoeken, graag even bellen met het parochiebureau.

end of FAQ18

Ziekenzalving

V: Hoe vraag ik om de ziekenzalving?

A: U kunt hiervoor bellen met een van de priesters en als deze niet bereikbaar zijn een afspraak maken via het parochiebureau. Het verzoek is uitdrukkelijk om dit tijdig te doen. Het heeft weinig zin om hiermee te wachten tot het laatst. Dan moet vaak plotseling een priester komen en de kans is groot dat dan niemand bereikbaar is. Men komt dan vaak te laat. Daarom het verzoek om tijdig te vragen om een ziekenzalving. Deze is erop gericht om steun en troost te bieden aan de zieke. Het is geen zalving voor stervenden maar voor ernstig zieken. Wanneer men tijdig contact opneemt kan deze viering in alle rust gebeuren en geeft deze veel voldoening.

V: Wie dient de ziekenzalving toe?

A: Alleen een priester kan het sacrament van de ziekenzalving geldig toedienen.

V: En hoe gaat dat in het ziekenhuis in Roermond?

A: In het ziekenhuis van Roermond is géén priester werkzaam. Wanneer u daar een ziekenzalving wenst kan het personeel van de dienst geestelijke verzorging deze dus NIET toedienen. U dient dus een van de parochiepriesters te laten komen. Het is goed om te weten dat de priesters hiertoe bereid zijn. Wanneer de dienst geestelijke verzorging van mening is dat dit niet nodig is en men zelf iets gaat doen met zalf gaat het dus niet om het sacrament van de Ziekenzalving. De medewerkers van deze dienst zijn namelijk geen priester.

V: Kan ik de priester altijd bellen om een ziekenzalving?

A: Ja, maar de kans is groot dat het niet meteen kan. Wanneer iemand 5 maanden ernstig ziek is en vervolgens de priester hals over kop moet komen omdat hij anders te laat komt dan kan men stellen: de familie vraagt 5 maanden te laat om de ziekenzalving. Daarom graag tijdig vragen om een ziekenzalving.

V: Kan dit ook ’s nachts?

A: Ja, maar in het geval van een langer ziekteproces kan dit natuurlijk voorkomen worden door er tijdig om te vragen. Een ziekenzalving midden in de nacht is een aanslag op het functioneren van de priester. Want deze heeft niet zoals iemand met een ander beroep een nachtdienst waarbij hij overdag kan slapen.

V: Komt de parochiepriester ook naar het ziekenhuis in Roermond voor een ziekenzalving?

A: Ja! Ook hier geldt: liever tijdig aanvragen dan een spoed-ziekenzalving.

end of FAQ19

Katechese

V: Wat doet de kerk aan geloofsverdieping?

A: Jaarlijks organiseren wij in ons cluster een aantal avonden geloofsverdieping. Hierbij bent u van harte welkom.

V: Hoe zit het met de katechese op de school?

A: Dit is in principe de verantwoordelijkheid van de school. De parochie heeft bestuurlijk niets met de basisschool van doen. Wel is er in de praktijk vaak een bepaalde band in het practisch functioneren. Zeker wanneer een basisschool zich katholiek noemt mogen ouders verwachten dat de school hier inhoud aan geeft. Op een katholieke basisschool worden katecheselessen gegeven. Maar deze worden steeds minder inhoudelijk en algemener van aard. Daarom voor de ouders: leer zelf uw kind wie Jezus Christus is! U kunt dat niet zomaar op de school afschuiven.

V: Geeft de pastoor nog katecheseles?

A: Ja, de priesters verzorgen de katecheselessen voor de communicanten en voor de vormelingen. Ook kan het heel goed zijn dat deze taak in de nabije toekomst wordt overgenomen door een katechist.

V: Hoe leren de kinderen nog iets van het geloof?

A: De eerste plaats is thuis. Daarna komt de school. Tenslotte komt de parochie. Deze drie plaatsen zijn ook in deze volgorde van belang. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Als zij niet geloven en bidden doen hun kinderen dat ook niet. Vervolgens komt de school. Ouders die hun kind gelovig willen opvoeden kiezen voor een katholieke school. Een school die verkondigt dat God niet bestaat en dat de mens van de aap afkomt werkt niet bepaald mee. En als laatste in het rijtje de parochie. Als laatste omdat de twee andere plaatsen veel meer bepalend zijn voor het kind. Belangrijke vragen in deze zijn dus: - Wat geef je als ouders je kinderen mee en hoe doe je dat? - Hoe katholiek is de basisschool, wat voor plaats geeft de school daaraan?

end of FAQ20

DOMME VRAGEN

Deze bestaan niet. Wanneer u wat voor vraag dan ook mocht hebben en u komt niet verder met deze website bel gerust met een van de telefoonnummers. Vragende mensen kunnen geholpen worden en wie tot tien kan tellen kan de pastorie bellen.

STEL UW VRAAG PER E-MAIL

Wilt u graag een vraag stellen per e-mail? Ook dat is mogelijk. U kunt hier een mailtje versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com